COVID-19 päivitys: Palvelumme toimii normaalisti.
Pääsivu / Erektiohäiriöstä / Spedra / Spedran yhteisvaikutukset ja vasta-aiheet

Spedran yhteisvaikutukset ja vasta-aiheet

Erektiohäiriöt ja impotenssi ovat luultua yleisempiä vaivoja, mutta ne koetaan usein hyvin kiusallisiksi. Niiden hoitoon on kehitetty lukuisia erilaisia lääkkeitä, joista kaikkein tunnetuin lienee Viagra. Sildenafiilia sisältävän Viagran lisäksi erektiohäiriöiden ja impotenssin hoidossa käytetään muun muassa avanafiilia, jota on myyty Euroopassa vuodesta 2013 lähtien kauppanimellä Spedra. Avanafiili kuuluu sildenafiilin tavoin niin kutsuttuihin PDE5-estäjiin, jotka ovat tehokkaita ja suosittuja lääkkeitä erektiohäiriöiden hoidossa.

Spedra on pääasiassa hyvin siedetty lääke, mutta se voi muiden lääkkeiden tavoin aiheuttaa haittavaikutuksia. Tyypillisimpiä haittavaikutuksia ovat huimaus, päänsärky, sydämen sykkeen muutokset ja nenän tukkoisuus. Haittavaikutusten lisäksi Spedralla on yhteisvaikutuksia joidenkin lääkkeiden kanssa, minkä takia muiden lääkkeiden samanaikainen käyttö Spedran kanssa edellyttää erityistä varovaisuutta. Yhteisvaikutukset esimerkiksi sydän- ja verisuonitautien hoidossa käytettävien lääkkeiden kanssa muodostavat vasta-aiheen Spedran käytölle. Vasta-aiheet estävät Spedran käytön, mutta eivät muiden samalla vaikutusmekanismilla toimivien PDE5-estäjien käyttöä.

Tietoa meistä Spedran yhteisvaikutukset ja vasta-aiheet

Spedran yhteisvaikutukset

Spedraa ei voi käyttää samanaikaisesti kaikkien muiden lääkkeiden kanssa, sillä useiden lääkkeiden samanaikainen käyttö voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Lisäksi lääkkeet voivat muuttaa toistensa vaikutusta tai tehokkuutta. Useiden lääkkeiden käyttäminen yhtä aikaa voi johtaa pahimmillaan siihen, että kaikkien käytettyjen lääkkeiden teho lakkaa. On myös mahdollista, että lääkkeet vahvistavat toinen toistensa vaikutusta tai etteivät ne hajoa elimistössä asianmukaisesti. Tämän takia ennen Spedran käytön aloittamista tuleekin selvittää lääkärin kanssa, vaikuttavatko potilaan jo aiemmin käyttöön ottamat lääkkeet avanafiiliin tai vaikuttaako avanafiili niihin.

Spedra laajentaa verisuonia ja vahvistaa näin ollen verenpainetta alentavien lääkkeiden tehoa. Tällaisia lääkkeitä ovat muun muassa korkean verenpaineen hoitoon käytettävät alfasalpaajat ja kalsiumkanavan salpaajat sekä nitraattipohjaiset lääkkeet eli nitrot. Salpaajien tai nitrojen ja Spedran samanaikainen käyttö voi aiheuttaa huimausta, sekavuutta tai pyörtymisen. Nämä johtuvat verenpaineen laskemisesta liian alas.

Spedralla on yhteisvaikutuksia lukuisten antibioottien, sieni-infektiolääkkeiden sekä HIV- ja AIDS-lääkkeiden kanssa. Spedran vaikuttavan aineen avanafiilin entsyymirakenne on herkästi altis muiden lääkeaineiden vaikutuksille, ja edellä mainitut lääkkeet voivat estää avanafiilin entsyymien toiminnan. Lisäksi osa niistä nopeuttaa avanafiilin hajoamista elimistössä. Spedran ja seuraavien lääkkeiden samanaikaista käyttöä tulee välttää haitallisten yhteisvaikutusten estämiseksi:


 • antibiootit klaritromysiini, telitromysiini ja erytromysiini
 • sieni-infektiolääkkeet ketokonatsoli, itrakonatsoli ja vorikonatsoli
 • HIV- ja AIDS-lääkkeet ritonaviiri, indinaviiri, sakinaviiri, nelfinaviiri ja atatsanaviiri
 • rytmihäiriölääkkeet kinidiini, amiodaroni ja sotaloli
 • epilepsialääkkeet fenobarbitaali, karbamatsepiini ja primidoni
 • masennuslääke nefatsodoni
 • keskivahvat CYP3A4-estäjät (esimerkiksi amprenaviiri, flukonatsoli ja verapamiili)
 • keuhkoverenpainetaudin lääke riosiguaatti

Spedran käyttö samanaikaisesti muiden erektiohäiriön hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden (Viagra, Cialis ja Levitra) kanssa on kielletty, koska kaikkien niiden vaikuttavana aineena on Spedran tavoin jokin PDE5-estäjä.

Greippimehun entsyymit voivat häiritä Spedran toimintaa elimistössä. Ne hidastavat avanafiilin hajoamista ja voivat näin nostaa riskiä haittavaikutusten ilmenemiseen. Myös alkoholipitoiset juomat voivat muuttaa avanafiilin toimintaa ja lisätä haittavaikutuksia. Erityisesti riski verenpaineen äkilliseen putoamiseen ja sen myötä pyörtymiseen kohoavat alkoholin käytön myötä.

Spedran ja muiden lääkkeiden yhteisvaikutukset voivat vakavimmillaan olla hengenvaarallisia, minkä takia ne tulee aina ottaa vakavasti. Jos potilaalla ilmenee Spedran käytön aikana yhteisvaikutuksia muiden kuin tässä artikkelissa mainittujen lääkkeiden kanssa, hänen tulee välittömästi kääntyä lääkärin puoleen.

Spedran vasta-aiheet

Vaikka Spedra on yleisesti hyvin siedetty lääke, tietyt tekijät estävät sen käytön erektiovaikeuksien ja impotenssin hoidossa. Mikäli jokin Spedralle määritelty vasta-aihe koskee potilasta ja hänen terveydentilaansa, hänen on vältettävä Spedran käyttöä.

Spedran käyttö on kielletty, jos on allerginen sen vaikuttavalle aineelle avanafiilille tai jollekin sen muulle ainesosalle. Avanafiiliallergiasta huolimatta potilas voi käyttää muita vaikutukseltaan samankaltaisia PDE5-estäjiä, kuten sildenafiilia, tadalafiilia tai vardenafiilia.

Spedralla ja monilla lääkkeillä voi olla haitallisia yhteisvaikutuksia, minkä takia niiden samanaikainen käyttö on kielletty. Rintakipujen (angina) hoitoon käytettävät nitraattilääkkeet, kuten amyylinitriitti ja glyseryylinitraatti, muodostavat vasta-aiheen Spedran käytölle, koska Spedra voi tehostaa niiden vaikutusta ja laskea verenpaineen vaarallisen alas.

HIV- ja AIDS-lääkkeet, kuten ritonaviiri ja atatsanaviiri, muodostavat yhteisvaikutusten takia vasta-aiheen Spedran käytölle. Myös sieni-infektiolääkkeet (ketokonatsoli ja itrakonatsoli) ja tietyt bakteeri-infektioiden hoitoon tarkoitetut antibiootit (klaritromysiini ja telitromysiini) ovat kiellettyjä Spedran käytön aikana. Keuhkoverenpainetaudin ja kroonisen tromboembolisen keuhkoverenpainetaudin hoidossa käytettävä riosiguaatti toimii niin ikään vasta-aiheena, sillä sen ja Spedran yhteiskäyttö voi johtaa verenpaineen vaaralliseen alenemiseen.

Lääkkeiden lisäksi erilaiset sairaudet tai fyysiset häiriöt voivat olla vasta-aiheita Spedran käytölle. Erityisesti vakavista sydän- ja verisuonisairaudet kärsivien potilaiden tulee välttää Spedran käyttöä. Fyysinen rasitus voi aiheuttaa terveysriskin sydän- ja verisuonisairauksista kärsiville, ja Spedra voi tehostaa fyysisen rasituksen vaikutusta elimistössä. Myös verenpaineen häiriöt ja rintakivut estävät Spedran käytön. Spedran käyttöä tulee välttää, mikäli kärsii jostakin seuraavista:


 • vakava sydänvaiva
 • aivohalvaus tai sydänkohtaus viimeisen kuuden kuukauden aikana
 • liian matala tai korkea verenpaine, jota ei saada hallintaan lääkkeillä
 • vakava maksa- tai munuaissairaus
 • rintakivut (angina), erityisesti yhdynnän aikana ilmenevät rintakivut
 • äkillinen näkökyvyn heikkeneminen toisessa silmässä verenkiertohäiriön takia (non-arteriittinen anteriorinen iskeeminen optikusneuropatia eli NAION)
 • vakava silmäsairaus, kuten verkkokalvon pigmenttisurkastuma

Varoitukset ja varotoimet

Sellaiset fyysiset vaivat, jotka vaikuttavat penikseen muotoon, on otettava tarkasti huomioon Spedraa käytettäessä. Tällaisia vaivoja ovat muun muassa angulaatio, Peyronien tauti ja paisuvaiskudoksen fibroosi. Myös priapismi eli vähintään neljä tuntia kestävät pitkittyneet erektiot vaativat erityishuomiota Spedran käytön aikana. Priapismia ilmenee usein miehillä, joilla on sirppisolusairaus, multippeli myelooma tai leukemia. Sydänvaivat, aktiivinen mahahaava ja mikä tahansa verenvuotohäiriö edellyttävät niin ikään varovaisuutta Spedraa käytettäessä.

Spedra voi aiheuttaa huimausta ja näkökyvyn heikkenemistä, minkä takia sitä käyttävän potilaan kyky ajaa autolla tai käyttää koneita voi alentua. Huimauksen ilmetessä tieliikenteeseen osallistuminen sekä koneiden ja työkalujen käyttäminen ei ole suositeltavaa.

Greippimehun ja alkoholin juomista tulee välttää Spedran käytön aikana. Greippimehu voi lisätä haittavaikutuksia, joten sen juomista on vältettävä 24 tuntia ennen Spedran ottamista. Alkoholin juominen Spedran käytön aikana voi nostaa sykettä ja laskea verenpainetta, mikä voi johtaa huimaukseen, päänsärkyyn tai sydämen tykytykseen. Lisäksi alkoholi voi vaikeuttaa erektion saamista ja ylläpitämistä.

Spedran mahdollisesta vaikutuksesta hedelmällisyyteen tai hedelmättömyyteen ei ole tällä hetkellä varmoja tuloksia. Tähän mennessä tehdyissä kokeissa ei kuitenkaan ole havaittu, että Spedralla olisi negatiivisia vaikutuksia siittiöiden liikkuvuuteen.

Lähteet :