COVID-19 uppdatering: Vi fortsätter som vanligt.
Hem / Impotens / Antihypertensiva medel som orsak till impotens

Antihypertensiva medel som orsak till impotens

Både högt blodtryck (hypertoni) i sig, såväl som läkemedel för behandling av högt blodtryck, kan orsaka impotens (erektil dysfunktion, potensstörning).

Högt blodtryck: Definition

Hypertoni ökar vävnadsstressen eller -trycket, som överstiger den fysiologiska standarden. Mest indikerar denna term på det ökade trycket i blodkärlen, det vill säga högt blodtryck.

De mest kända konsekvenserna av högt blodtryck är stroke och hjärtinfarkt. På samma sätt påverkas ögon, blodkärl och njurar. Eftersom högt blodtryck gör att kärlen drar ihop sig drabbas män med högt blodtryck mest av impotens. Hypertoni kan dock behandlas väl och kan ofta förhindras genom en permanent medicinering.

Impotens: Definition

Impotens innebär att en man är oförmögen att uppnå en erektion vid sexuell upphetsning eller bibehålla den.

En erektion orsakas av det komplexa samspelet av nervsystemet, blodkärl, muskler och hormoner. Därför kan impotens orsakas på många sätt.

Långvarig impotens uppstår oftast hos män med riskfaktorer så som hyperlipidemi, diabetes, nikotinberoende eller hypertoni.

Blodtryckssänkande läkemedelsgrupper som orsak till impotens

Vissa blodtryckssänkande medel kan orsaka impotens som en bieffekt. I många fall kan också en sänkning av blodtrycket till det normala värdet leda till impotens. Genom en sänkning av blodtrycket förses penisen inte längre med lika mycket blod och på detta sätt kan man få potensstörningar.

Ämnen i läkemedelsgruppen ACE-hämmare

Hormonet angiotesin, som släpps ut i njurarna, förbättrar blodcirkulationen i de organ där blodkärlen förträngs och därmed orsakas en ökning av blodtrycket. ACE-hämmare hämmar utsöndringen av hormonet, vilket gör att blodkärlen slappnar av och blodtrycket sänks.

ACE-hämmare saktar också ned nedbrytningen av det kärlvidgande hormonet bradykinin. På grund av sänkningen av blodtrycket med en ACE-hämmare orsakas impotens.

Ämnen i läkemedelsgruppen betablockerare

Hormonerna adrenalin och noradrenalin, som även kallas stresshormoner, väcker det sympatiska nervsystemet, varefter muskelspänningar ökar, hjärtat slår snabbare och blodkärlen drar ihop sig. Följaktligen stiger blodtrycket. Betablockerare ockuperar receptorer som normalt binder stresshormoner.

På grund av denna blockad saktas hjärtslagen och blodtrycket sänks. Betablockerare används på grund av denna effekt vid hypertoni, hjärtsvikt och kärlkramp.

Samtliga betablockerare kan försämra den sexuella funktionen på följande sätt:

 • Kontraktion av den glatt svällkroppsmuskulaturen
 • Minskning av testosteronbildningen och därmed av testosteron
 • Den centrala verkan på hjärnan och därmed en dämpande effekt på libido

Ämnen i läkemedelsgruppen klonidin

Klonidin räknas till gruppen av symptikomimetika som verkar på det sympatiska nervsystemet och påverkar blodtrycket, hjärtfrekvensen, dilatationen av luftvägarna och hungercentrumet i hjärnan.

Klonidin minskar hjärtfrekvensen och säkerställer också en utvidgning av artärer och vener. I njuren dämpas också frisättningen av renin. Renin är ett hormon som verkar i kroppen genom att öka blodtrycket.

På grund av den minskade blodvolymen, som nu flyter genom vidgade kärl, är det svårt för vissa av dem som drabbas att uppnå en tillräckligt hård erektion.

Ämnen i läkemedelsgruppen kalciumantagonister

Kalciumantagonister (kalciumkanalblockerare) används för behandling av hypertoni, angina pectoris och hjärtarytmi.

Kalciumkanalblockerare verkar på muskelcellerna i blodkärlen och hjärtat. För att muskler ska kunna kontraheras behöver de kalcium, som flyter genom så kallade kalciumkanaler i muskelfibrerna. Kalciumantagonister inhiberar inflödet via dessa kanaler, varigenom hjärtmuskelns slagkraft och - frekvens reduceras.

Blodtrycket sjunker på grund av den reducerade slagfrekvensen och en förlängning av muskeln. Förutom yrsel, huvudvärk och ansiktsrodnad är även impotens en möjlig biverkning av kalciumantagonister.

Ämnen i läkemedelsgruppen hydralazin, dihydralazin

Hydralazin gör att fibrerna slappnar av i den glatta muskulaturen i blodkärlen, vilket gör att artärerna förlängs. På grund av denna expansion sänks motståndet och blodtrycket sänks.

Till skillnad från andra hypertonika påverkar hydralazin varken hjärtat eller utsöndringen av hormonet adrenalin. Kroppen reagerar sedan på blodtryckssänkningen med en ökning av hjärtfrekvensen. På grund av detta kombineras hydralazin ofta med andra läkemedel, till exempel med preparat från gruppen betablockerare eller diuretika.

I kombination med andra blodtryckssänkare kan hydralazin orsaka potensstörningar.

Ämnen i läkemedelsgruppen metyldopa

Metyldopa är en aminosyra som omvandlas i hjärnan till alfametyl noradrenalin och ockuperar noradrenerga receptorer. Detta gör att blodkärlsförträngande noradrenalin förskjuts. Resultatet är att blodkärlen vidgas och blodtrycket sänks.

Metyldopa används främst vid essentiell hypertoni i kombination med diuretika. Huvudsakligen används metyldopa endast när andra hypertonika inte kan verka eller om det föreligger oförenligheter.

Förutom impotens kan metyldopa också orsaka förlust av libido.

Ämnen i läkemedelsgruppen reserpin

Reserpin påverkar nervsystemet och påverkar aktiviteten av neurotransmittorer, så som noradrenalin. Noradrenalin dämpar effekten av det sympatiska nervsystemet, genom vilken bland annat hjärtfrekvensen minskas och blodkärlen vidgas.

Således har reserpin en blodtryckssänkande men samtidigt också en lugnande effekt. Läkemedlet ges vanligtvis i kombination med uttorkande preparat. Effekten av reserpin träder i kraft mycket långsamt. Fram tills att verkan träder in kan det ta två till tre veckor.

Blodtryckssänkande läkemedel som kan orsaka impotens

Aktiva ämnesgruppen Aktiva ämnet Effekt
ACE-hämmare
 • Kaptopril
 • Enalapril
 • Fosinopril
 • Lisinopril
 • Ramipril
 • Tillfällig impotens
Betablockerare
 • Atenolol
 • Bisoprolol
 • Karvedilol
 • Nebivolol
 • Pindolol
 • Propranolol
 • Metoprolol
 • Impotens
 • Förlust av libido
 • Minskning av testosteron
Kalciumantagonister
 • Amlodipin
 • Verapamil
 • Diltiazem
 • Potensstörningar
Hydralazin
Dihydralazin
 • Hydralazin
 • Dihydralazin
 • Potensstörningar
Metyldopa
 • Metyldopa
 • Potensstörningar
 • Förlust av libido
Reserpin
 • Reserpin
 • Potensstörningar
 • Förlust av libido
 • Minskning av testosteron

Högt blodtryck som en kontraindikation för användning av PDE5-hämmare

I vissa fall kan PDE5-hämmare inte användas i samband med att man använder medel för högt blodtryck eller sänkning av blodtryck. Läkemedel från läkemedelsgruppen alfa-receptorblockerare eller nitratinnehållande läkemedel leder till en signifikant minskning av blodtrycket som i kombination med PDE5-hämmare kan resultera till allvarliga hälsorisker.

Intaget av alfa-blockerare och PDE5-hämmare

Om alfa-receptorblockerare föreskrivs för behandling av högt blodtryck ska PDE5-hämmare inte tas. Dessa alfa-blockerare innefattar exempelvis den aktiva ingredienserna doxazosin, alfuzosin, terazosin, fentolamin, tolazolin, tamsulosin och urapidil.

Normalt används läkemedel som innehåller dessa ämnen endast i kombinationsprodukter och vid en samtidig godartad prostataförstoring.

När PDE5-hämmare administreras med alfa-receptorblockerare kan man känna av svindel då man snabbt ställer sig eller står upp på grund av det plötsliga blodtrycksfallet. Denna situation kallas ortostatisk hypotension eller ortostatisk dysreglering.

Denna ortostatiska cirkulationsdysreglering kan till och med leda till medvetslöshet. Därför ska läkemedlen inte kombineras.

Potensmedel i kombination med nitratinnehållande läkemedel

Nitratinnehållande läkemedel verkar blodtryckssänkande, kramplösande och antiangiöst. Dessa bör, så som alfa-blockerare, inte kombineras med PDE-5-hämmare.

PDE5-hämmare och nitrathaltiga mediciner kan leda till en uppmjukning av blodkärlen och detta kan leda till en stark och ofta livshotande blodtryckssänkning.

PDE5-hämmare med okontrollerad hypertoni

Även vid obehandlad eller dåligt kontrollerad hypertoni ska ingen PDE5-hämmare tas. Patienter med dessa sjukdomar anses högriskpatienter som bör undvika sexuell aktivitet.


Källor: