COVID-19 uppdatering: Vi fortsätter som vanligt.
Hem / Håravfall / Propecia (Finasterid) / Vilka biverkningar kan man få av Propecia?

Vilka biverkningar kan man få av Propecia?

Propecia är den ledande läkemedelsbehandlingen mot manligt ärftligt håravfall (androgen alopeci). Dess aktiva substans finasterid har fått håravfall hos män världen över att avstanna och omvändas. Likt andra läkemedel kan Propecia ge upphov till vissa biverkningar. De flesta av dessa är lindriga och tillfälliga, men även mer allvarliga oönskade effekter kan uppstå. Alla patienter som använder läkemedlet drabbas dock inte av dessa, utan det är individuellt betingat hur du svarar på behandlingen. Det är ändå viktigt att vara medveten om riskerna med behandlingen. Här får du veta allt du behöver känna till om de biverkningar som kan orsakas av användning av Propecia.

Vilka biverkningar av Propecia bör jag känna till?

Propecia med den verksamma ingrediensen finasterid är en 5-alfa-reduktashämmare som används för att behandla ärftligt manligt håravfall (androgen alopeci). Propecia finns även tillgängligt som generika. De lindriga biverkningar som detta läkemedel, som endast är avsett för användning av män, kan ge upphov till inkluderar:

 • impotens
 • minskad sexlust
 • svårigheter att få orgasm
 • ejakulationsproblem
 • svullnad i händer eller fötter
 • svullnad eller ömhet i brösten
 • svaghetskänsla
 • yrsel
 • svimningskänsla
 • huvudvärk
 • hudrodnad
 • nästäppa

Risken för potentiellt sett farliga biverkningar ökar om Propecia tas tillsammans med vissa andra läkemedel. De läkemedel som är kända för att kunna skapa interaktioner då de tas samtidigt som finasterid inkluderar preparat som innehåller följande ämnen:

 • amfetamin eller dextroamfetamin
 • zolpidem
 • aspirin
 • tadalafil
 • duloxetin
 • rosuvastatin
 • omega-3 fleromättade fettsyror
 • atorvastatin
 • escitalopram
 • lisinopril
 • ezomeprazol
 • omeprazol
 • prednison
 • montelukast
 • levotyroxin
 • trazodon
 • sildenafil
 • vitamin D3 (kolekalciferol)
 • sertralin
 • alprazolam

Propecia kan även minska nivåerna av prostataspecifikt antigen i blodet, vilket kan ha en betydelse om din läkare ska ta ett PSA-test. Nivåerna av enzymet PSA sjunker med cirka 50 procent och kan därför påverka resultatet av provet. Patienter med leversjukdom eller urinvägsbesvär bör inte heller använda Propecia för att behandla manligt håravfall eller benign prostatahyperplasi, utan rekommenderas använda andra behandlingar.

Orsakar Propecia impotens?

De sexuella biverkningarna av Propecia kan upphöra efter att du slutat ta läkemedlet. I vissa fall kan de sexuella biverkningarna av Propecia dock vara i flera månader eller år. Forskare vid ett amerikanskt universitet intervjuade för några år sedan 54 män under 40 års ålder som upplevde biverkningar i tre månader eller längre från det att de slutat ta läkemedlet. Alla männen hävdade att de inte hade några sexuella, psykiska eller medicinska besvär innan de tog Propecia för att behandla sitt håravfall.

Vissa av männen tog läkemedlet under bara några veckor, medan andra tog det i flera år, men allihop upplevde biverkningar såsom impotens, minskad sexlust, svårigheter att få orgasm, krympande genitalier samt olika neurologiska tillstånd såsom ångest, depression och mental dysfunktion. 96 procent av männen menade att de sexuelle besvären varade i över ett år sedan de slutat använda läkemedlet.

Kan man få permanenta biverkningar av Propecia?

Finasterid verkar genom att förhindra omvandlingen av testosteron till en mer potent form av det manliga könshormonet, dihydrotestosteron (DHT), vilket bidrar till att orsaka håravfall. Läkemedlet utvecklades 1992 av läkemedelsjätten Merck som en behandling mot prostataförstoring och såldes under varumärkesnamnet Proscar. Propecia godkändes av Läkemedelsverket i april 1998, och redan året dessförinnan hade Merck upptäckt att vissa män rapporterat om sexuella biverkningar under kliniska prövningar av läkemedlet. På sin webbplats hävdade bolaget att dessa biverkningar avtagit när patienterna slutat ta läkemedlet.

DHT hårsäckar

Merck har dock mottagit drygt 400 rapporter från patienter som drabbats av sexuell dysfunktion, och närmare 60 män har rapporterat att dessa biverkningar har varat längre än tre månader efter att de slutat använda Propecia. I ett uttalande meddelade Merck att det inte fanns några bevis för en koppling mellan Propecia och långvarig sexuell dysfunktion.

Är Propecia farligt att använda?

Kritiker till den studie som utfördes vid George Washington University (som vi nämner längre upp på denna sida) menar att ett stort problem med studien är det sätt på vilket de deltagande männen har rekryterats som deltagare. De flesta av de 54 män som fått svara på frågor kring sina upplevda sexuella biverkningar av Propecia rekryterades via en webbplats vid namn PropeciaHelp.com, vilket är ett forum för patienter som har tagit läkemedlet och påstår sig uppleva biverkningar. Urvalet består därmed till största delen av personer som har gett sig ut på webben för att i dramatiska ordalag beskriva hur finasterid har förstört deras liv.

För att en studie av det här slaget ska kunna framställa några bevis för dessa påståenden behöver tusentals män, både de som använder läkemedlet och de som inte gör det, delta i en kontrollerad, randomiserad och långsiktig studie. Detta är någonting som definitivt borde göras. Tidigare kliniska prövningar som har utförts har visat att två procent av de män som använder Propecia upplever sexuella biverkningar. Samtidigt skulle en sådan studie förmodligen inte avskräcka särskilt många män från att behandla sitt håravfall med finasterid. Detta då håravfall påverkar den drabbade mannens liv på flera olika sätt - allt från personliga relationer till karriärslivet kan påverkas av håravfallet.

Vad visar studier på biverkningarna av Propecia?

Eftersom kliniska prövningar utförs under varierande förhållanden, bör man inte dra för stora paralleller mellan andelen biverkningar som observeras i samband med kliniska prövningar av ett visst läkemedel och andelen biverkningar som observerats under kliniska prövningar av andra läkemedel. I tre kontrollerade kliniska prövningar på Propecia som pågick under en period om 12 månader hoppade 1,4 procent av patienterna av på grund av biverkningar som eventuellt, förmodligen eller definitivt hade en koppling till läkemedlet. Motsvarande siffra för placebogrupperna var 1,6 procent, det vill säga större.

När det gäller sexuella biverkningar var dock andelen drabbade män i de grupper som gavs Propecia större än i placebogrupperna. Nedan presenteras andelen män som gavs Propecia som upplevt respektive sexuell biverkning. Siffrorna inom parentes representerar motsvarande siffra för de män som givits placebo.

 • Minskad sexlust: 1,8 procent (1,3 procent)
 • Impotens: 1,3 procent (0,7 procent)
 • Ejakulationsproblem (minskad volym av sädesvätska vid utlösning): 1,2 procent (0,7 procent)
 • Avhopp från studien på grund av sexuella biverkningar kopplade till läkemedlet: 1,2 procent (0,9 procent)

Sexuella biverkningar av Propecia kan vara psykologiskt betingade

I ett flertal studier har forskare undersökt biverkningarna av Propecia (finasterid). En översikt av några av dessa studier visade att förekomsten av biverkningar av Propecia låg på mellan 2,1 till 3,8 procent, där impotens var den vanligaste biverkningen följt av ejakulationsproblem och minskad sexlust. Dessa biverkningar inträffade tidigt under behandlingen och tillstånden återvände till det normala över tid vid kontinuerlig användning av läkemedlet eller då behandlingen upphörde. Det enda orsakssamband som har kunnat påvisas när det gäller finasterid och sexuella biverkningar är en minskning av volymen sädesvätska vid ejakulation, vilken främst beror på grund av dihydrotestosteronets inverkan på prostatan.

Man har även undersökt den möjliga noceboeffekt som skulle kunna orsaka impotens vid användning av finasterid. Nocebo syftar på en biverkning som beror på den psykologiska medvetenheten om möjligheten att biverkningen kan uppstå, där biverkningen inte är ett direkt resultat av läkemedlets verkan.

I denna studie rapporterade deltagarna i den grupp som informerats om finasterid sexuella biverkningar i högre utsträckning att de upplevde impotens, jämfört med deltagarna i den grupp som inte fick denna information. Biverkningarna hade försvunnit helt inom 5 dagar efter att behandlingen avslutats, vilket forskarna menar bekräftar att den så kallade noceboeffekten har en inverkan på orsakssambandet mellan läkemedlet och dess biverkningar.

Kan biverkningar av Propecia uppstå vid behandling av BPH?

Propecia med finasterid kan även användas för att behandla benign prostatahyperplasi (BPH, även kallat godartad prostataförstoring. I en översiktsstudie från 2010 drogs slutsatsen att förekomsten av biverkningar av Propecia vid behandling av BPH är sällsynt. Jämfört med placebo löper dock män som tar finasterid större risk att drabbas av impotens, erektil dysfunktion, minskad sexlust samt ejakulationsproblem under det första året av behandlingen. Efter 2-4 år avtar förekomsten av dessa biverkningar och män som tar finasterid drabbas då inte längre av biverkningar i högre grad än män som ges placebo. Biverkningarna blir dessutom vanligtvis lindrigare med tiden.

I en översiktsstudie på 5-alfa-reduktashämmare, vilket är den läkemedelskategori som Propecia tillhör, för behandling av prostatahyperplasi fann man att sexuella besvär var 2,5 gånger vanligare hos de patienter som använde denna typ av läkemedel. Patienter med prostatahyperplasi som både använde en 5-alfa-reduktashämmare och en alfareceptorblockerare löpte större risk att drabbas av erektil dysfunktion än patienter som endast använde ett läkemedel ur någon av dessa bägge kategorier.

Hur väl studerat är orsakssambandet mellan biverkningar och Propecia?

FDA, den amerikanska motsvarigheten till Läkemedelsverket, har varnat för att användning av 5-alfa-reduktashämmare kan öka risken för höggradig prostatacancer. Detta då denna läkemedelsbehandling mot benign prostatahyperplasi sänker nivåerna av prostataspecifikt antigen (PSA) i kroppen, vilket kan göra att ett PSA-prov kan vara missvisande och dölja utvecklingen av prostatacancer. Trots att förekomsten av manlig bröstcancer inte ökade i kliniska prover på 5 mg finasterid, finns det rapporter som har släppts efter att Propecia kommit ut på marknaden som visar på en koppling mellan bröstcancer och användning av läkemedlet. De tillgängliga bevisen ger dock inte klarhet i huruvida det finns ett orsakssamband mellan finasterid och dessa former av cancer.

I en metaanalys från 2015 fann forskarna att ingen av de kliniska prövningarna av finasterid mot håravfall hade en tillräckligt säker rapportering och inte gav tillräcklig information för att skapa en säkerhetsprofil för finasterid som behandling mot håravfall. I studien kom man fram till att de befintliga kliniska prövningarna av detta läkemedel mot håravfall gav väldigt lite information om toxicitet, är av undermålig kvalitet och verkar vara systematiskt partisk när det gäller att upptäcka biverkningar. De prövningar som har skickats till FDA för godkännande mot håravfall exkluderade dessutom de flesta män som normalt sett skulle förskrivas finasterid mot ärftligt manligt håravfall (androgen alopeci).

Källor: